algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rietman Mondhygiëne (versie 2018-5)

De Overeenkomst
1.  De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en)op grond van artikel 7:446 lid 1 BW, tussen Rietman Mondhygiëne, daaronder begrepen diens eventuele werknemers en de patiënt (hierna te noemen: “de overeenkomst:) Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de behandelkamer en op de website www.rietmanmondhygiene.nl.

Derden
2.  Rietman Mondhygiëne is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers. Rietman Mondhygiëne is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en Betaling
3.  De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

4.  Rietman Mondhygiëne berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg en de Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld, die ter inzage is op de website van Rietman Mondhygiëne en bij opvragen in de behandelkamer inzichtelijk is. Wijzigingen van de Prestatie- en tariefbeschikking worden voorbehouden. Als wijziging van de tarieven op de Prestatie- en tariefbeschikking een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft, dan zal Rietman Mondhygiëne de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover – mondeling en/of schriftelijk en/of digitaal – informeren.

5.  Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht– uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal Rietman Mondhygiëne de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen met een tarief van €7,50 (zegge: zeven euro vijftig) per vijf minuten, met een maximum van €112,5 (zegge: honderd twaalf euro vijftig).

6.  Betalingen dienen binnen 21 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot voldoen van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is Rietman Mondhygiëne te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

Behandeling en Informatie
7.  Rietman Mondhygiëne informeert de patiënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de patiënt een weloverwogen keuze kan maken.

8.  Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich brengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door Rietman Mondhygiëne uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten.

9.  Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is Rietman Mondhygiëne niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is – voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.

10.  Bij noodzakelijk wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht.

11.  De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Rietman Mondhygiëne naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

12.  Rietman Mondhygiëne legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Klachten
13.   Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij Rietman Mondhygiëne schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij het Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Overschrijding Betalingstermijn
14.   Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan Rietman Mondhygiëne de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die Rietman Mondhygiëne moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €60,- (zegge: zestig euro), onverminderd het recht van Rietman Mondhygiëne om de volledige schade te vorderen.

15.  Bij betalingsachterstand is Rietman Mondhygiëne gerechtigd verdere behandeling op te schorten of de te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid
16.  De aansprakelijkheid van Rietman Mondhygiëne is beperkt tot het bedrag waarop de door Rietman Mondhygiëne afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Rietman Mondhygiëne onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van Rietman Mondhygiëne.

Gedrag
17.  Agressie, discriminatie en ongepast gedrag wordt in de praktijk Rietman Mondhygiëne niet getolereerd. Indien dit voorkomt volgt er direct uitschrijving. Wij streven ten allen tijde naar een vriendelijk en begripvolle samenwerking.

Aanpassingen van de Algemene Voorwaarden
18.  Mochten er aanpassingen ontstaan, ter verbetering van de te leverende zorg van Rietman Mondhygiëne, dan is ten alle tijde de meest recente versie van de algemene voorwaarden te vinden op website www.rietmanmondhygiene.nl, onder de knop “Belangrijke Informatie”.