klachten

Heeft u een klacht over uw behandeling?

De bij NVM-mondhygiënisten aangesloten mondhygiënisten werken volgens de professionele standaard en onderschrijven de Gedragscode voor mondhygiënisten. Voor goede zorg en voorlichting bent u bij een NVM-mondhygiënist dan ook aan het juiste adres. De NVM-mondhygiënist is de specialist op het gebied van preventie en streeft ernaar om samen met u de voor u meest optimale mondgezondheid te bereiken.

De patiënt staat bij de NVM-mondhygiënist op de eerste plaats, maar er kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indienen.
1. Indien u ontevreden bent of een klacht wilt indienen, dan is het van belang dat u dit eerst met uw behandelend mondhygiënist bespreekt. Wellicht kunt u samen toch tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt zal de mondhygiënist u doorverwijzen naar de NVM-klachtenregeling bij de ECKG.

2. De klachtenregeling bij de ECKG is gratis voor patiënten. De klacht wordt in behandeling genomen door een klachtenfunctionaris. Dit is een onafhankelijke bemiddelaar die de patiënt op diens verzoek bijstaat, advies geeft over indienen van de klacht en de verdere stappen in de procedure van de klachtenregeling. De klachtenfunctionaris is neutraal en streeft ernaar de klacht tussen partijen op te lossen. De klachtenfunctionaris handelt naar eigen inzicht, is onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de mondhygiënist of aan NVM-mondhygiënisten.

De klachtenfunctionaris stelt u bij ontvangst van de klacht op de hoogte van het verloop van de procedure en de termijnen. De mondhygiënist zal uiteindelijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht een beoordeling van de klacht moeten geven. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met vier weken indien dit voor zorgvuldige afwikkeling nodig is. Partijen mogen onderling een langere termijn voor afhandeling afspreken indien de duurzaamheid van de oplossing van de klacht dit wenst. Denk hierbij aan het benaderen van een deskundige voor nader onderzoek of het starten van een mediation-traject.

Na indiening van de klacht ontvangt u een bevestiging met beschrijving van het verloop van de procedure. De klacht zal zo nodig en na instemming van zowel u als de mondhygiënist worden beoordeeld door een consultatiecommissie bestaande uit meerdere onafhankelijke mondhygiënisten. De uitspraak van de commissie is bindend voor alle partijen.

3. Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten. Een andere, meer laagdrempelige mogelijkheid is de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze geschilleninstantie is door alle beroepsorganisaties in de mondzorg opgericht en doet uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie is gerechtigd uitspraak te doen in zaken met een schadebedrag tot maximaal €25.000. Voor het indienen van een geschil is griffiegeld verschuldigd aan de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De hoogte van het griffiegeld bedraagt €75. Het griffiegeld dient te worden voldaan binnen vijf dagen nadat het geschil is ingediend.

Van belang is te vermelden dat u als cliënt in principe geen rechtstreekse toegang heeft tot de Geschilleninstantie. Uitzonderingen op deze gang van zake zijn altijd ter beoordeling van de Geschilleninstantie.

Contactgegevens klachtenfunctionaris ECKG
Stichting ECKG
t.a.v. klachtencoördinator mondhygiënisten
Lombokstraat 20
2022 BJ, Haarlem
mondhygienisten@eckg.nl